بررسی خواص نمک از دیدگاه تحفه حکیم مومن

کاربر ۲۰کاربر ۲۰
1,632 بازدید
خواص نمک از دیدگاه تحفه حکیم مومن

خواص نمک از دیدگاه تحفه حکیم مومن

در این مقاله هدف ارایه مطالبی درباه خواص نمک از دیدگاه تحفه حکیم مومن می باشد. چناچه علاقمند به کسب اطلاعات در این زمینه هستید با ادامه مطلب همراه باشید.

– نمک -> [خوراکی]=> نیکو کننده رخسار.

– نمک -> [خوراکی] => جلوگیری کننده از جذام.

– نمک + سرکه + کف صابون -> [موضعی] => سودمند جهت ورم  ریحی و بلغمی و تبهج.

– نمک + زفت + عسل -> [خوراکی] => سودمند جهت اورام بلغمی.

– نمک + عسل -> [موضعی] => سودمند جهت خون مردگی زیر پوست.

– نمک + روغن زیتون -> [خوراکی] => به سودمند جهت سوختگی آتش و خارش و جرب [گال] و زخم آبله و جذام.

– نمک + حنا -> [خوراکی]  => سودمند جهت داخس [ورم نزدیک ناخن انگشت با درد و ضربان.

نمک + خمير -> [خوراکی] => سودمند جهت دمل [ابسه].

نمک + سرکه -> [خوراکی] سودمند جهت قوبا [زبری پوست همراه با خارش و پوسته پوسته شدن] و سعفه (ریزش طبقات شاخی پوست].

– نمک + سرکه -> [خوراکی] => شستشوی موضعی => سودمند جهت نمله ساعیه، آكله و جوش ها.

نمک + پشم -> بر زخم ببندند => سودمند جهت بند آوردن خونریزی.

– نمک -> زیاده روی شود => خارش بدن و جرب [گال] به دنبال دارد.

– نمک -> [خوراکی] => به زیان مغز.

بررسی خواص نمک از دیدگاه تحفه حکیم مؤمن

– نمک (+سرکه) -> در چشم کنند => سودمند جهت بیاض ([سپیدی چشم] و سلاق [ورم و قرمزی پلک] و سبل و قوت چشم.

– نمک سوخته + نشادر سوخته + شب [زاج] سوخته -> [موضعی] => سودمند جهت سبل.

– نمک -> [خوراکی] => تاریکی بینایی.

– نمک + مروارید -> [با مسواک به دندان مالیده شود] => سودمند جهت بیاض [سپیدی] و پاک کننده بی مانند دندان.

– نمک -> مضمضه [غرغره شود] شود => سودمند جهت قطع خون لثه و دندان کنده شده.

[عرق] نمک -> به دندان بمالند => بسیار سودمند جهت جلا دادن دندان و رفع فساد لثه.

– نمک + صبر -> ضماد => سودمند جهت نزلات [زکام، سرماخوردگی].

– نمک -> زیاده روی شود => سوزاننده خون.

– نمک  -> به زیان بدن های لاغر => صعتر و چربی و اشیا بارده [سرد] رطبه.

[عرق] نمک -> زیاده روی شود => لاغر کننده بدن.

– نمک -> [خوراکی] => اشتها آور، مسهل بلغم و سوداء و ما اصفر، رافع رطوبات لزج و سدد و تخمه (فاسد شدن غذا در اثر ضعف معده) طعام و فساد آن، مصلح غذاهای سرد، و کمک کننده به اخراج غذای سرد.

نمک در طب سنتی

– نمک بوداده -> [خوراکی] => قابض.

– نمک + سکنجبین + آب -> [خوراکی] => باز کننده جمیع سدد.

– نمک -> [خوراکی] -> پاک کننده امعاء و کمک کننده به کندن خلط سودا از نقاط دور بدن، رافع بدمزگی غذا.

– نمک + عسل + سکنجبین -> [خوراکی] => سودمند حد امراض سوداوی و بلغمی.

– نمک + سکنجبین -> [خوراکی] => استفراغ کننده=> پاک کننده معده.

– نمک + مسهلات -> [خوراکی] => سودمند جهت قطع اخلاط.

– نمک + صعتر -> [خوراکی] => سودمند جهت رفع عفونت و خارج کننده بادها از طریق آروغ و پایین.

– عرق نمک -> [خوراکی] => سودمند جهت خشک کننده رطوبات معده، و امعا و باز کننده سدد و رافع و سپرز.

– نمک + عسل + سکنجبین -> [خوراکی] => سودمند جهت استسقا.

-عرق نمک -> [خوراکی] => سودمند جهت استسقا.

نمک

– نمک -> به پارچه سرخی بسته شود -> برطرف چپ زن اویخته شود => سودمند جهت سرعت [تسريع] ولادت.

– نمک + جوز ماثل -> [خوراکی] => سودمند جهت ورم بیضه.

– نمک -> زیاده روی شود => کاهش دهنده منی.

– نمک + روغن زیتون + و غیر آن + عسل + زفت -> [موضعی] => به سودمند جهت پارگی و کوفتگی اعضا و وثی [رگ به رگ شدن].

– نمک گرم کرده -> بر اعضاء ببندید => سودمند جهت درد های بلغمی و ریحی.

– نمک + سکنجبین + آب -> [خوراکی] => سودمند جهت رفع ضرر تریاک و سموم مخدر و گزش هوام [گزندگان زمینی].

– نمک / آب نمک -> [خوراکی] => سودمند جهت جدا کردن زالویی که به حلق کسی چسبیده باشد.

– نمک -> بر زالویی که خون خورده بریزند => زالو خونی را که خورده بیرون می ریزد.

– نمک + تخم کتان -> [موضعی] => سودمند جهت عقرب زدگی۔

– نمک + سرکه + عسل -> [خوراکی] => سودمند جهت نیش زنبور.

– نمک + مشک طرامشيع -> [خوراکی] => سودمند جهت گزش افعی.

– نمک + زفت + قطران -> [موضعی] => سودمند جهت گزش مار شاخدار و نهنگ.

– عرق نمک-> نمک را با قرع و انبیق تقطیر کنند.

[تحفه حکیم مؤمن: ۲۴۹.]

دسته بندی نمک
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت