دامپروری ارگانیک

کاربر8کاربر8
1,352 بازدید
دامپروری ارگانیک

دامپروری ارگانیک نیز نوعی نظام تولیدی است که با استفاده از آن تولید هر محصول دامی با تکیه بر رشد بالقوه دام و با استفاده از منابع کامل طبیعی و فاقد هر گونه دستکاری صورت میگیرد.

مقدمه

روند تکاملی توسعه کشاورزی نشان میدهد که بعد از انقلاب سبز با استفاده از فناوریهای جدید و با اتکا به منابع طبیعی ارزان قیمت در زمینه تأمین مواد غذایی به پیشرفتهای شگرفی دست یافته است.

متاسفانه این دستاوردها در برخی موارد با هزینه گزافی از نظر مشکلات زیست محیطی همراه بوده است و اثرات زیانباری مانند فرسایش خاک، تغییر اقلیم، آلودگی آب، خاک و هوا و کاهش تنوع زیستی را به همراه داشته است که در نتیجه، نگرانی هایی را در سطح جهانی در پی داشته است.

این نگرانیها بسیاری از محققین را بر آن داشته است تا با نگاهی عمیق تر به فعالیتهای کشاورزی بنگرند و راه حلهایی را برای مقابله با مشکلات و سالم سازی کشاورزی عرضه کنند در نتیجه باعث ایجاد نگرشهای جدید در ارتباط با بهره برداری مناسب و پایدار از منابع طبیعی شده است.

ایران نیز از مسائل زیست محیطی و اثرات آن مستثنی نبوده به طوری که مصرف آفت کشها، مواد ضدعفونی کنندد، آنتی بیوتیک ها و سایر مواد شیمیایی در بخش کشاورزی و دامپروری رشد چشمگیری داشته است.

نگرشهای نوین یک تفکر سیستماتیک و نظام یافته را ارائه داده است که همه چیز را در محیط زیست در پیوند با یکدیگر مدنظر قرار داده است. مبانی چنین دیدگاهی با تکیه بر اصول حفاظت

محیط زیست درک روابط پیچیده بیولوژی و بهره گیری از فناوری های مناسب و هماهنگ با ویژگی های جوامع مربوطه میباشد.از این رو هر پدیده توسعه را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متأثر از هم مورد بررسی قرار میدهد.

با شروع بحث سالمت انسان در سالهای اخیر، دانشمندان زیادی در صدد یک رژیم غذایی مناسب برای انسان بوده اند، و نتایج بدست آمده، بسیار متناقض میباشد. به علاوه، نگرانی مصرف کنندگان در مورد خطرات احتمالی حاصل از وجود مواد افزودنی، بقایای آفت کشها و آنتی بیوتیکها در موادغذایی، روز به روز بیشتر میشود.

شواهد پزشکی موجود در رابطه با همبستگی مواد افزودنی و همچنین بقایای آفت کشها و آنتی بیوتیک ها، با افزایش خطر سرطان و آلرژیهای غذایی، از عوامل اصلی تمایل مصرف کنندگان به مصرف غذاهای عاری از مواد شیمیایی افزودنی است.

از طرف دیگر، در سالهای اخیر، مسئله رفاه حیوانات بسیار مورد توجه بوده است، و اکثر مردم، مخالف روشهای غیرانسانی نگهداری و پرورش دام ها و طیور که مغایر با نیازهای طبیعی حیوانی است، بوده اند.

روشهای ارگانیک به منظور کاهش تنشهای وارده بر دامها، و نیز برخی داليل فیزیولوژیکی، تاکید زیادی بر رفع نیازهای رفتاری و نژادی دامها دارد، تا بتوانند آزادانه به فعالیتهای طبیعی خود بپردازند؛ و از این طریق، بدون استفاده از دارو (مگر در موارد اضطراری) قادر به مبارزه با بیماریها باشند .

دامپروری ارگانیک

بسیاری از مصرف کنندگان شدیدا نگران تاثیر فعالیت های کشاورزی بر محیط زیست هستند ولی در حقیقت ، این سیستم تولید است که بیشترین تاثیر را بر محیط می گذارد، و مصرف کننده آن را به عنوان یک فاکتور کیفی اضافی و مرتبط با باورهای ذهنی می داند.

همچنین مصرف کنندگان می دانند که عدم استفاده از سموم و آنتی بیوتیک ها در سیستم های کشاورزی ، باعث تجدید حیات موجودات زنده خاک، افزایش زیبایی های محیط در اثر تنوع و تناوب، و کاهش خطر فرسایش خاک به علت وجود پوشش گیاهی دایمی می شود.

از این رهیافت سعی بر رفع نیازهای انسان و عدالت اجتماعی، با اصل قرار دادن پایدار نمودن منابع عمده و قابل توجهی از این مقوالت به تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی مربوط می شود، لذا برای رسیدن به توسعه پایدار، به ناچار باید به توسعه پایدار کشاورزی وسعه پایدار کشاورزی، هدف به کارگیری روش هایی است که باعث حفظ و گرایش تنوع زیستی و حفظ تعادل بیولوژیک و جایگزین کردن نهاده های اصالح خاک شده و با افزایش تنوع زیستی و حفظ تعادل بیو داخلی بیولوژیک و جایگزین کردن نهاده های سلامت جوامع انسانی وابسته به آن را نیز تأمین کند.

یکی از این مصادیق رهیافت های پایداری، نظام کشاورزی ارگانیک است، که در پی آن است که هر زمانی که امکان داشته باشد، از نهاده های بیرونی کمتری استفاده نماید، تا از آلودگی آبهای زیر زمینی جلوگیری نماید، بقایای آفت کشها و آنتی بیوتیک ها را در مواد غذایی کم و از فرسایش منابع آب و خاک جلوگیری و در نهایت سودآوری را در بلند مدت افزایش دهد.

این نوع نظام تولیدی در پی آن است نظام های کشاورزی یکپارچه، نظام یافته و انسانی را ایجاد نماید که تضادی با محیط زیست ندارد. در کشاورزی ارگانیک به مزرعه به عنوان سیستمی پویا نگریسته می شود که تمامی اجزای تشکیل دهنده آن خاک، انسان و … بر یکدیگر اثر متقابل دارند.

تعریف کلی دامپروری ارگانیک

 تعریف کلی دامپروری ارگانیک

در این نوع دامپروری نباید از هیچگونه آنتی بیوتیک، داروها و سایر مواد محرک رشد استفاده شود. همچنین باید در دامپروری ارگانیک به همه جنبه های دامپروری مانند تغذیه، اصلاح، بهداشت و رفاه دام توجه گردد.

تعریف جدیدی که توسط المپکین و همکاران در مورد کشاورزی ارگانیک ارایه شده است عبارت از منابع و وضعیتهای توانمندی است که هدف آنها تلفيق نظام های پایدار انسانی، محیطی و اقتصادی مل بر روی منابع تجدید شدنی مزرعه و مدیریت فرایندها و تعامالت اکولوژیکی و بیولوژیکی تکیه می شود.

همه این اعمال به منظور تولید سطح قابل قبولی از محصول و دام، حفاظت از خاک و منابع آبی و … صورت میپذیرد. نتایج مطالعات مقایسه ای بین کشاورزی ارگانیک و کشاورزی متعارف نشان داده است که کشاورزی ارگانیک نسبتا می تواند مفیدتر باشد.

هزینه های کمتر نهاده ها و قیمت بیشتر منجر به برتری آن نسبت به کشاورزی مرسوم شده است. اما به دلیل حجم کم تولیدات و عدم پاسخگویی به همه که نیازهای انسانی می توان گفت که فقط قشر خاصی از جامعه توان تهیه و استفاده از این محصولات را دارند.

عوامل تشکیل دهنده اساس دامپروری ارگانیک

تغذیه دام

عوامل تشکیل دهنده اساس دامپروری ارگانیک

مهمترین مورد در دامپروری ارگانیک، تغذیه دام است. در دامپروری ارگانیک باید از خوراکهایی استفاده شود که از مزارع ارگانیک تولید شده باشند. البته در شرایطی میتوان غذای حیوانات را، ۵ تا ۲۰ درصد از منابع خوراکی که در مزارع عادی تولید شده اند باشد.

در سیستمهای رایج دامپروری به علت تولید بالا نیاز به کنسانتره در جیره زیاد است و این خود باعث بروز مشکلاتی نظیر اسیدوز، لنگش، جا به جایی شیردان، پروالپس رحم و کاهش عمر اقتصادی حیوان میشود.

ولی در دامپروری ارگانیک همواره نسبت علوفه به کنسانتره باید ۶۰ به ۴۰ باشد البته در سال ۲۰۰۵ در اصلاحیه جدید قوانین جنبش بین الملی کشاورزی ارگانیک بیان شد که میتوان در سه ماه اول زایش نسبت علوفه به کنسانتره ۵۰ به ۵۰ باشد.

باید توجه داشت مزارعی که جهت تامین خوراک دام ارگانیک مورد استفاده قرار میگیرند باید حداقل سه سال قبل مصرف آفت کش و کودهای شیمیایی در آن قطع شده باشد و توسط سازمانهای گواهی دهنده گواهی شده باشد.

در تغذیه دام ارگانیک میتوان مقداری افزودنیهای غذایی مثل ویتامینها، مواد معدنی، پریبیوتیک و پروبیوتیکها در دوره ای که توسط سازمان گواهی دهنده اجازه داده شود، استفاده کرد قوانین مربوط به افزودنیهای غذا در استاندارهای دامپروری ارگانیک هر ساله منتشر میشود.

نکته قابل توجه اینکه در دامپروری ارگانیک به هیچ وجه نباید از آنتی بیوتیک ها استفاده کرد و برای تولید شیر ارگانیک ۱۲ ماه قبل از تولید شیر باید حیوانات از خوراکهای ۱۰۰ درصد ارگانیک استفاده کنند.

با وارد کردن پری بیوتیک و پروبیوتیک در جیره جوجه های گوشتی باعث کاهش کلسترول خون و کلسترول گوشت تولید محصولات دامی ارگانیک که باعث کاهش بیماری های قلبی عروقی در انسان می شود نشان داد می توان از این مواد در دامپروری ارگانیک استفاده جست.

در مطالعه ای که المبراک و همکاران انجام دادند در بررسی اثر جایگزینی سیلوی ذرت جیره با سیلوی شبدر قرمز فراوری شده با ویتامین E که در گاوداری ارگانیک انجام شد و تاثیر آن بر ماندگاری و کیفیت شیرارگانیک تولیدی مطالعه و بررسی شد و نشان دادند که استفاده از سیلوی شبدر قرمز باعث افزایش چربی های غیر اشباع بلند زنجیر تولیدی در شیر شده و هم چنین ماندگاری شیر تولیدی در زمانهای ۰، ۲۴ و ۹۶ ساعت بعداز دوشش در دمای ۲۰ درجه بیشتر شد.

بهداشت دام در دامپروری ارگانیک

یکی از تصورات اشتباه در مورد کشاورزی ارگانیک این است که شیوه کشاورزی بی نیاز از کابرد مواد شیمیایی می باشد.

ولی باید توجه داشت که ساختمان تمام موجودات زنده و غیرزنده از ترکیبات شیمیایی تشکیل شده است، آن دسته از ترکیبات شیمیایی که به صورت طبیعی به دست آمده اند، و اثرات مخرب و ضد حیات ندارند، می توان در کشاورزی ارگانیک مورد استفاده قرار گیرند.

در کشاورزی ارگانیک از کاربرد مستقيم و همیشگی آن دسته از مواد شیمیایی که به راحتی به فرم قابل حل در می آیند و هم چنین هر گونه مواد ضد حیات حتی اگر منشا طبیعی داشته باشد، مخالف است.

بهداشت دام در دامپروری ارگانیک

در جایی که استفاده از این (ضد حیات) ترکیبات الزامی باشد، باید آنهایی به کار برده شود که کمترین تاثیر سوء را در سطوح کوچک و بزرگ سیستم به جای بگذارد.

در دامپروری ارگانیک نیز باید تا حد امکان از استفاده مواد ضد عفونی کنند مصنوعی شیمیایی و مخرب اجتناب کرد این مواد به علت مخاطراتی که برای محیط زیست و ایجاد مقاومت های که ایجاد می شود و هم چنین باعث کاهش تنوع ارگانیک می شود از همه مهم تر اینکه مواد ضدعفونی کننده دارای قیمت بالای هستند و استفاده بی رویه از آنها همواره با تحمیل هزینه ای زیادی برای دام دار می شود.

استفاده از آنتی بیوتیک ها در شرایط اضطراری و با رعایت استانداردهای سازمان گواهی کننده به گونه ای بعد از استفاده از آنتی بیوتیک تا ۳۰ روز حق استفاده از تولیدات حیوان را نداریم و به عنوان یک استاندارد کلی دو برابر زمان توصیه شده برای اجتناب مصرف محصولات حیواناتی که انتی بیوتیک دریافت کرده اند، باید از فروش محصولات انها اجتناب کرد (زمان توصیه شده اجتناب محصوالت برروی برچسب های انواع آنتی بیوتیک ها نوشته شده است).

در دامپروری ارگانیک باید همواره سعی شود پیش گیری به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفت.

جهت پیشگیری از بروز بیماریها باید برنامه بسیار منظمی تهیه شود. در دامپروری ارگانیک باید همواره بیماریهای منطقه ای را مد نظر گرفت البته اگر از نژادهای بومی هر منطقه استفاده کنیم حساسیت نسبت به این بیماریها کمتر است ولی در هر صورت باید جهت پیش یری بیماریها اقدام کرد.

در مطالعه ای که سوند برگ و همکاران انجام دادند در گله های ارگانیک میزان ورم پستان وتب شیر با گله های عادی مقایسه شده و میزان بروز کتوز 33% و تب شیر60% تعداد سلول های بدنی تغییری نداشت به طور کلی عملکرد سلامت حیوان در گله های ارگانیک بهتر بود و صفات تولید مثلی فاصله گوساله زایی ، نشان دادن علائم فحلی و جفت ماندگی در گله های ارگانیک کمتر بود.

در یک مطالعه گله های دانمارک که تاکید بر ورم پستان و درمان آن داشتند آنها برای گله های ارگانیک درمان های کوتاهتر استفاده کردند 1/9 روز برای گله های ارگانیک در مقایسه با 3/2 روز برای عادی در این حالت میزان بهبود ورم پستان با هم برابر بود در گله های ارگانیک سطح اوره شیر کمتر از گله های عادی بود.

در دامپروری ارگانیک نمی توان دام را هنگامی که بیمار هستند یا تحت درمان هستند به فروش رسانید و همواره باید دام و محصولات دامی سالم را به فروش برسانیم. در دامپروری ارگانیک استفاده از هورمون ها چه به صورت خوراکی و چه به صورت کاشتنی و چه تزریقی اکیدا ممنوع می باشد.

گاو های گله های ارگانیک دارای طول عمر بیشتری نسبت به گله های عادی هستند در مطالعه ای که سوند برگ و همکاران انجام دادند در گله غير ارگانیک میزان ماندگاری دام در گله 2/35 زایش بود ودر گله های ارگانیک بیشتر از سه زایش بود و در گله های ارگانیک گوساله زایی بیشتر در فصل بهار صورت گرفت .

در کل در دام پروریهای ارگانیک بیماریهای عفونی ، ناهنجاریهای تغذیه ای کمتر است به علت مدیریت مناسب، تولید متعادل، توجه به رفاه دام و هم چنین تغذیه ارگانیگ، باعث کاهش عوامل استرس زا و افزایش مقاومت دام به بیماریها شده است.

اصلاح نژاد دام در دامپروری ارگانیک

اصلاح نژاد دام در دامپروری ارگانیک

در دامپروری ارگانیک باید همواره سعی بر افزایش تنوع زیستی باشد. بشر در ابتدای اهلی سازی حیوانات سعی بر افزایش تنوع در بین حیوانات داشته و با اهلی کردن نژاد های جدید و تلاقی آنها با نژادهای که قبلا اهلی شده اند به تولید سویه ها و نژاد های جدید انجامیده و همواره سعی براین داشته که برای هر منطقه ای یک نژاد با خصوصیات سازگار با این منطقه انتخاب نماید و انتخاب طبیعی نیز در این امر او را کمک کرده و به گونه ای که امروزه در مناطق مختلف جهان نژادهای زیادی از تمام حیوانات و گیاهان وجود دارد برای مثال می توان تنوع نژادهای گوسفند و گاو در دنیا اشاره کرد.

در چند دهه اخیر به علت پیشرفتهایی که برخی از نژادهای خاص و علاقه به اصلاح این نژادها و سازگار بودن با اهداف تولیدی تولید کنندگان ، در بین نژادهای فراوانی که وجود داشته برای چند نژاد خاص علاقه بیشتری به وجود امده مثلا در بین نژادهای گاو،نژاد هلشتاین دارای مقبولیت بیشتری بوده به گونه که علاقه به پرورش نژادهای بومی نبوده و این خود باعث از بین رفتن تنوع نژادهای گاو شده است.

حذف ژنهای مفید نژادهای بومی که حاصل سازگاری چندین هزار ساله این نژادها با شرایط آب و هوای موجود در یک منطقه خاص بوده است. کاهش تنوع برابر با آسیب پذیری بیشتر در برابر شرایط نامساعد محیطی و عوامل بیماری زا … می شود .

در دامپروری ارگانیک تاکید بر استفاده از نژادهای بومی است چرا که این نژادها دارای سازگاری بیشتری با شرایط محیطی … و این خود علاوه بر مسائل مربوط به حفظ تنوع ارگانیک باعث کاهش هزینه های تولید می شود.

نژادهای که در سیستم پرورش عادی پرورش داده می شوند و بومی آن منطقه نیستند نژادهای با نیاز نگهداری بالا معرفی شده اند پرورش این نژادهای غیر بومی نیازمند پیش گیری ها و درمان های خاص دامپزشکی هستند و هم چنین برای تغذیه به غلظت انرژی بیشتری جهت ظهور پتانسیل خود هستند.

طبق قوانین کشاورزی ارگانیک اروپا برای جایگزین کرد گله و افزایش توسعه آن می توان از سایر گله های ارگانیک استفاده کرد و در صورت نیاز می توان تا ٪۱۰ جایگزینی را از گله های غیر ارگانیک وارد کرد و هم چنین می توان از گاو نر گله های ارگانیک را، از دیگر گله ها وارد کرده و هم چنین استفاده از تلقیح مصنوعی مجاز می باشد ولی استفاده از تکنیک انتقال جنینن ممنوع می باشد.

از روشهای نوین اصلاح دام که با کمک گرفتن از ژنتیک مولکولی و تعیین توالی ژنوم صورت می گیرد می توان در جهت کاهش فاصله نسل و افزایش پیشرفت ژنتیکی و انتخاب صفات مطلوب استفاده جست. دامپروری ارگانیک برای این جنبه ها از علم نوین اهمیت زیادی قائل است.

دامپروری ارگانیک و مهندسی ژنتیک

دامپروری ارگانیک و مهندسی ژنتیک

مواد غذایی ارگانیک بر اساس تعریف ذکر شده در متن نباید حاوی فراورده ای مهندسی ژنتیک باشند. رفاه دام در دامپروری ارگانیک باید به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته شود. حیوانات باید توانایی بروز رفتارهای غریزی و اجتماعی خود را داشته باشند.

در بین موجودات دارای احساس، حیوانات، دارای سیستم عصبی مرکزی پیشرفته تری هستند و نیاز های رفتاری پیشرفته تری دارند و اگر حیوانات نشانه های از درد ، استرس و بیماری که نتیجه عدم هماهنگی بین حیوانات و سیستم تولید و نگهداری است را داشته باشند سیستم تولید تداوم نخواهد داشت.

در دامپروری ارگانیک نه فقط باید از هر درد و ناراحتی و یا بیماری جلو گیری کرد بلکه باید امکان سطح اسایش و سلامت را برای حیوان افزایش داد و این امر باعث افزایش کیفیت تولیدات انها نیز می شود.

در مطالعه ای که در سویئس انجام شده وقتی تولیدات حاصل از دامپروری ارگانیک که در آنها رفاه دام در برابر استاندارد های دامپروری ارگانیک بود و حیوانات تمام رفتارهای اجتماعی خود را انجام می دادند در مقایسه با سیستم دامپروری عادی در حالت دامپروری ارگانیک محصولات ایرادات دارای کیفیت، طعم، بو و ماندگاری بهتری نسبت به محصولات دامپروری عادی بودند و در بین مصرف کنندگان محصولات دامپروری ارگانیک.

در سیستم دامپروری ارگانیک باید به همه حيوانات اجازه داده شود زندگی اجتماعی داشته باشند اگرچه این سیستم باعث افزایش خطر انتقال بیماری می شود ولی در داز مدت باعث افزایش مقاومت به بیماری و کاهش هزینه های درمان و واکسن می شود و در کل تولید نهایی افزایش خواهد یافت.

بهاربندهای گروهی برای همه مزارع توصیه می شود و در سیستم دامپروری ارگانیک نباید از سیستم های بسته استفاده نمود. پرورش گیاهخوران به گونه ای باید باشد که بیشترین استفاده از مرتع را داشته باشند، البته با توجه به درسترس بودن مرتع در دوره های مختلف سال باید از مراتع استفاده کنند.

در دامپروری ارگانیک برای گله های شیری حداقل ۱۲۰ روز در سال باید در مرتع چرا کنند و این مرتع باید توسط سازمانهای گواهی کننده گواهی شده باشند و هم چنین در طول سال نیز حیوانات باید در روز حد اقل ۳۰ دقیقه در معرض نور آفتاب باشند.

هر دام در سال یک گوساله به دنیا می آورد و گوساله باید ۴۲۰ لیتر شیر طبیعی از پستان مادر بنوشند. هرساله ۳۰٪ گاوهای خذفی با تلیسه ها جایگزین شوند و گوساله های ماده باقی مانده در سنین پائین فروخته شوند و گوساله های ماده حداقل در سن سالگی اولین گوساله شان متولد شده باشد.

تاکید بیشتری بر روی محدوده های که دام در آن حرکت می کند (راهروهای جهت دسترسی به سالن شیردوشی) و هم چنین کف بهاربند ها باید دارای خصوصیات استاندارد و مناسب بستر باید تا حدامکان خشک باشد.

استفاده از فناوری های جدید (بیو تکنولوژی و نانو تکنولوژی) در دامپروری ارگانیک

فناوری های جدید  در دامپروری ارگانیک

امروزه مسیر حرکت تحقیقات مدیریت عوامل خسارت زایی گیاهی و دامی بر پایه راهکارهای است که سازگار با محیط زیست و کاهش عوامل خسارتزا به منابع غذایی بشر و اصلاح محیط زیست باشد. نانو تکنولوژی هم به همراه نانو بیوکنولوژی فناوری های همراه با حفظ پایداری محیط زیست باشد، نانو تکنولوژی هم به همراه نانو بیوتکنولوژی فناوری های نوینی هستند که تضمین کننده افزایش میزان تولیدات و کیفیت آنها، در کنار حفظ منابع کرد زمین می باشد.

و می توان از این فناوریهای جدید جهت حفظ محیط زیست همراه با افزایش امنیت غذایی و استانداردهای تولید استفاده کرد هم چنین بیوتکنولوژی جهت افزایش تولید غذا و دارای توانایی بالقوه است و استفاده از مواد شیمیایی را در کشاورزی کاهش می دهد باعث کاهش هزینه نهادها و کاهش اثر منفی بر محیط زیست را که مربوط به روشهای سنتی تولید است می شود.

دانشمندان عقیده دارند راه نجات محیط زیست از خطر تخریب و نابودی استفاده از روش های بیوتکنولوژی در تمام زمنه هاست.

کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت دام و طیور برای تولید محصوالت دامی ارگانیک

فناوری نانو کاربرد های وسیعی در همه مراحل تولید، فراوری، نگهداری، بسته بندی و انتقال تولیدات کشاورزان کاربرد دارد. کاربرد این فناوری در زمنه علوم دامی نیز کاربرد وسیعی دارد و می تواند رویکرد جدیدی را در این صنعت داشته باشد.

نانو ذرات نقره به عنوان ضد عفونی کننده قوی در ضد عفونی کردن جایگاه دام و طیور نانو فیلترها، فراوری محصولات لبنی ،نانو کپسول ها برای پوشش دار کردن برخی آنزیم های خوارکی و داروهای دامی و محافظت از آنها ، نانو حسگرها شناسایی دام در حسگر های شیردوشی می توان استفاده کرد.

کارگران در دامپروری ارگانیک

در دامپروری ارگانیک علاوه بر رعایت تمام مسائل مربوط به رفاه دام و هم چنین کمترین تخریب به طبیعت و محیط زیست، کارگران و افراد مرتبط با حیوان نیز رفاه نسبی داشته باشند و لذا کارگران دامپروری ارگانیک باید توسط سازمانهای گواهی کننده تائید شده و دارای حقوق و مزایای مناسبی باشند.

باید در طول شبانه روز ساعات معینی به کار در مزرعه در مزرعه مشغول به کار باشند و باید حداقل یک سال در دامپروری کار کنند.

گلخانه هایHITEC برای تولید علوفه

اهداف استراتژیک برای احداث گلخانه تولید علوفه عبارتند از:

– جلوگیری از نابودی شغل های موجود و ایجاد شغل های جدید

– جلوگیری از خروج ارز برای خرید علوفه ، گوشت و لبنیات و ارز آوری از طریق صادرات مواد لبنی

– حفظ منابع و ثروت های ملی از طریق پلمپ حداقل یک چاه به ازای هر واحد گلخانه بدون کاهش تولیدات کشاورزی

-امنیت غذایی از طریق خودکفایی کشور در زمینه تولید مواد لبنی و گوشت در کشور

– کاهش قابل ملاحظه مصرف سموم و کودهای شیمیایی در مزارع از طريق تولید ارگانیک علوفه در گلخانه

– ارتقای سطح بهداشت جامعه و کاهش هزینه های وزارت بهداشت در رابطه با معالجه بیماری های صعب العلاج و بیمارهای ناشی از مصرف تولیدات کشاورزی آلوده به سموم و بیماری های انگلی و کاهش مرگ و میر ناشی از بیمارهای فوق

گلخانه هایHITEC

– کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و در نهایت قابلیت رقابت تولید کنندگان ایرانی با تولید کنندگان خارجی در دهکده جهانی(WTO)

– کاهش قیمت گوشت و تولیدات لبنی و امکان مصرف طیف گسترده ای از مردم از تولیدات مذکور که در نهایت منجر به افزایش شاخص سلامتی و هوش اکثر مردم و سلامت جامعه می شود.

– جلوگیری از بحرانهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی از طریق ارتقای رفاه آحاد جامعه

– برون رفت کشور از تبعات ناشی از بحران آب در آینده که بر اساس برآوردهای FAO تا ۱۰ سال آینده غیر قابل اجتناب می باشد.

مشخصات فنی

١- تولید علوفه ۱۰ تن در روز

۲- مصرف آب ۱٫۵ لیتر در ثانیه

٣- هزینه اجرایی یک میلیون دلار

۴- بازگشت سرمایه طی مدت ۳ سال

۵- ابعاد گلخانه ۲۰ ۳۰

6-ارزش غذایی هر کیلوگرم علوفه تولیدی معادل یک کیلوگرم یونجه خشک می باشد.

۷- ظرفیت سالانه تولید ۳۶۰۰ تن در سال که معادل ۳۰۰ هکتار یونجه کاری می باشد.

8-برای ۳۰۰ هکتار یونجه کاری حفر حداقل ۶ حلقه چاه عمیق لازم است.

9- دولت می تواند به ازای احداث یک دستگاه گلخانه حداقل ۶ حلقه چاه غیر مجاز را پلمپ نماید. بدون اینکه از ظرفیت کشاورزی کم شود. چنین گلخانه ای بدون نیاز به چاه عمیق با یک شلنگ آب خانگی قادر به تولید می باشد.

۱۰- به صورت علمی نیاز آبی ۳۰۰ هکتار یونجه کاری در مزارع ایران معادل ۱۵۰ لیتر در ثانیه آب در مقابل مصرف ۰٫۵ لیتر در ثانیه در گلخانه برای تولید محصول با ارزش غذایی و حجم مشابه می باشد.

۱۱- کلیه تکنولوژی این گلخانه آمریکایی بوده که از کشور چین وارد گردیده و کلیه مراحل ساخت و طراحی آن توسط شرکت گردونه سبز فام در ایران انجام شده است.

۱۲- بزرگ ترین گلخانه تولید علوفه در آمریکا معادل ۳٫۸ تن در روز می باشد که بسیار کوچک تر از نمونه طراحی شده در ایران است.

۱۳- از مزایای سیستم مذکور تولید علوفه ارگانیک بدون استفاده از مواد شیمیایی و قارچ کش می باشد.

۱۴- تکنولوژیهای مورد استفاده در گلخانه مذکور شامل امواج الکترومنیتیک ، امواج داپلر ، اشعه UV ، گاز ازن ، گاز دی اکسید کربن ، اکسیژن نانو ، کود نانو و نور LED با فرکانس انتخابی می باشد.

مجموع تکنولوژی های به کار رفته در این گلخانه و حجم تولید آن در دنیا منحصر به فرد می باشد.

کشت علوفه برای دام ها در کشاورزی و تولید ارگانیک

کشت علوفه برای دام ها در کشاورزی و تولید ارگانیک

در بیشتر مناطق گرمسیری زمان های مناسب برای تولید علوفه فراوان با زمان های نامناسب که هیچ غذایی برای تغذیه حیوانات نیست جایگزین می شود. علوفه می تواند در زمین های چرا (مرتع)، مزرعه علوفه با محصولات درختی که برداشت می شوند، تولید شود.

چرا کردن هزینه کمتری نسبت به تغذیه در بستر دارد اما زمین های بیشتری مورد نیاز است . همچنین برای نگهداری حیواناتی که دور از محصولات هستند تخمین مناسب تری را تقبل می کند.

در حالت کلی چرا کردن و نگهداری در بستر گزینه های مناسب تری بوده و عمدتا به شرایط اقلیمی کشاورزی، سیستم های کشت و قابلیت دسترسی به زمین بستگی دارد.

ترکیبی از تغذیه در بستر و چراگاه های حصار کشی شده ممکن است مناسب ترین گزینه برای تولید بیشتر و همچنین دوستداران حیوانات باشد.

در چراگاه در بزرگ نیمه خشک، چرا کردن می تواند مناسب ترین گزینه باشد.

تلفیق کشت علوفه در مزرعه

در اغلب مزارع کوچک، کشت علوفه با کشت گیاهان زراعی رقابت می کند. اما کشت علوفه همراه با دامپروری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر از کشت محصولات زراعی است.

به هر حال گزینه هایی برای تلفيق کشت گیاهان علوفه ای و زراعت وجود دارد بدون این که بخشی از زمین ها را هدر برو که در زیر به چند مثال اشاره می شود:

– محصولات پوششی لگومینه با گراس ها را می توان در درختزارها کشت نمود.

– از بوته هایی از درختچه های خشبی استفاده کرد.

– از درختان به عنوان پوشش یا سایبان استفاده نمود.

– کشت علوفه بر روی پشته مانع فرسایش خاک را می شود.

تلفیق کشت علوفه در کرالا هند

کشاورزان مبتکر در مناطق گرم و مرطوب جنوب هند کشت تلفیقی (مخلوط) علوفه را در مزارع قهوه و فلفل شروع کردند.

 تلفیق کشت علوفه در کرالا هند

هنگامی که برنج در آن ناحیه کمیاب می شود کشت شلتوک نیز کاهش می یابد؛ بنابراین آنها فقط از گراس ها، لگوم ها، شاخ و برگ درختان برای دام ها استفاده می کنند.

کشاورزان هندی گراس ها را در میانه، گوشه ها و پشته هایی در میان غلات می کارند به طوری که نور کافی به آنها برسد.

کشاورزان گونه هایی را مانند سیگنال کنگوو Napier که بسیار مناسب هدف و شرایط آنجاست یافته اند.

درختانی مانند jack fruit( میوه های دانه ریز)، بوته های لگومینه، gliricida به عنوان سایه با درختان محافظتی استفاده می کنند همچنین این گیاهان پروتئین مناسب را در هنگام کمبود علوفه برای دام ها فراهم می کنند.

بعضی از کشاورزان از لگوم ها به عنوان کود سبز در کشت درختان جدید یا کشت بینابین در گیاهان چند ساله استفاده می کنند (به عنوان علوفه و تثبیت کننده ازت در خاک).

نتیجه گیری

عرضه و تقاضای محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی در حال پیشرفت است و به عنوان یک روش نوین تولید در حال پذیرش است.

در پاسخ به این که این سیستم نمیتواند جوابگوی نیاز دایی دنیای امروز باشند، باید گفت که میتوان با استفاده از روشهای جدید مدیریتی و علمی به گونه ای عمل کنیم که هم نیاز جوامع امروزی براورده شود و هم منابع طبیعی و زیست محیلی برای آیندگان حفظ شود.

 کارگران در دامپروری ارگانیک

کشاورزی ارگانیک کشاورزی سنتی نیست بلکه جنبه جدیدی از کشاورزی است که برای اصلاح سیستم کشاورزی امروز به آن نیاز است و تنها راه تامین کننده نیازهای غذایی آیندگان استفاده از این سیستم تولید خواهد بود.

در دامپروری امروز، جای خالی رفاه دام، اصلاح الگوهای تغذیه ای، اصلاح نژادی و بهداشتی و همچنین توجه به سلامت مصرف کنندگان به وضوح دیده میشود؛ تولید کنندگان و اصلاح گران و همچنین متخصصین تغذیه دام به بهانه اینکه در جوامع امروز جمعیت به صورت تساعدی در حال رشد است.

فقط و فقط به افزایش تولید می اندیشند و هیچ توجهی به جنبه های زیست محیطی و سلامت مصرف کننده ندارند و هم چنین روز به روز با کاهش و تخریب منابع طبیعی، فرسایش خاک گرم شدن زمین و کاهش تنوع ارگانیک و روبرو هستیم، از طرفی مصرف کنندگان نیز امروز بیشتر به کیفیت اهمیت داده و ترجیح میدهند که یک محصول با کیفیت بهتر و حتی گرانتر ولی سلامتر استفاده کنند. در نتیجه باید از این سیستم تولید ارگانیک استفاده کرد.

در ایران سطح مطالعات تولید کنندگان و مصرف کنندگان و حتی مسئولین در رابطه با کشاورزی ارگانیک و توسعه پایدار نسبت به سایر کشورها بسیار پائین تر بوده و هم چنین به دلایل جغرافیایی و اقلیمی در ایران روند تخریب منابع طیبعی نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاتر بوده لذا نیازمند توجه بیشتری است.

روند تکاملی توسعه کشاورزی نشان میدهد که بعد از انقلاب سبز با استفاده از فناوری های جدید و با اتکا به منابع طبیعی ارزان قیمت در زمینه تأمین مواد غذایی به پیشرفتهای شگرفی دست یافته است.

متاسفانه این دستاوردها در برخی موارد با هزینه گزافی از نظر مشکلات زیست محیطی همراه بوده است و اثرات زیانباری مانند فرسایش خاک، تغییر اقلیم، الودگی آب، خاک و هوا و کاهش تنوع زیستی را به همراه داشته است که در نتیجه، نگرانی هایی را در سطح جهانی در پی داشته است.

این نگرانی ها بسیاری از محققین را بر آن داشته است تا با نگاهی عمیق تر به فعالیتهای کشاورزی بنگرند و راه حلهایی را برای مقابله با مشکلات و سالم سازی کشاورزی عرضه کنند در نتیجه باعث ایجاد نگرشهای جدید در ارتباط با بهره برداری مناسب و پایدار از منابع طبیعی شده است.

ایران نیز از مسائل زیست محیطی و اثرات آن مستثنی نبوده به طوری که مصرف آفت کشها، مواد ضدعفونی کننده، آنتی بیوتیکها و سایر مواد شیمیایی در بخش کشاورزی و دامپروری رشد چشمگیری داشته است.

دسته بندی ارگانیک
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت