تیره حنا (Lythraceae)

72
تیره حنا

گیاهان تیره حنا به صور مختلف علفی، درختچه یا درخت و شامل ۵۰۰ گونه در ۲۰ تا ۳۰ جنس می باشند. انواع مختلف آن ها به تفاوت در نواحی بسیار مرطوب و یا در مناطق استوایی و بعضی نیز اختصاصا در نواحی گرم امریکا می رویند.

از جنس های مهم گیاهان تیره حنا Cupana (متجاوز از ۲۰۰ گونه)، Lagerstroemia (۳۰ گونه) و Lythrum (۳۰ گونه) را نام می بریم. سازش بعضی از گیاهان این تیره با محیط زندگی به پایه ای است که در مناطق گرم به صورت درختچه ولی در نواحی معتدله به صورت علفی در می آیند.

گیاهان تیره حنا

از اختصات گیاهان تیره حنا آن است که برگ های کامل و متقابل همراه با دو زایده کوچک و گل هایی منظم، نر – ماده و مجتمع به صورت خوشه یا گرزن با قطعات ۴ تا ۶ تایی (گاهی بیشتر) دارند. جام گل آن ها معمولا دارای گلبرگ هایی به تعداد قطعات کاسه گل است. پرچم های آن ها به تعداد گلبرگ ها یا دو برابر آن ها است. مادگی آن ها از ۲ تا ۶ برچه پیوسته به هم تشکیل می یابد که مجموعا تخمدانی فوقانی، آزاد و واقع در قاعده کاسه گل به وجود می آورند.

میوه گیاهان تیره حنا پوشینه (کپسول) و محتوی دانه های فاقد آلبومن یا دارای آن ولی به وضع رشد نیافته است.

انواع داروی آن ها به شرح زیر هستند:

حنا

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید