شناسایی گونه های زالو

کاربر8کاربر8
4,171 بازدید
شناسایی گونه های زالو

روش شناسایی زالوها ( زالوهای آب شیرین)

کلید شناسایی گونه های زالو رده بندی زیستی با رده بندی علمی روشی است که زیست شناسان برای طبقه بندی گونه های موجودات زنده منقرض شده یا زنده به کار می برند.

Phylogeny نیز به اصطلاح علم رده بندی تکاملی موجودات می باشد. شجرہ شناسی، ریشه های طبقه بندی نوین بر پایه روش Carolus linnaeus می باشد، که گونه های زالو را بر پایه خصوصیات فیزیکی مشترک شان در یک گروه قرار داد.

رده بندی یک موجود زنده مانند این است که به آن یک نشانی اختصاص دهیم. افراد بسیاری در یک کشور زندگی می کنند. به همین ترتیب، موجودات زنده بسیاری به یک سلسله متعلق اند.
درست همان طور که یک نشانی شامل کشور، استان، شهر، خیابان و پلاک … یک محل را مشخص می کند، هر موجود زنده را می توان به یک سلسله ( Kingdom)، شاخه ( Phylum)، رده (Class)، راسته (Order)، تیره با خانواده (Family)، جنس (Genus)، و گونه (Species) رده بندی کرد که هر کدام به زیر واحدهای خودشان …Sub تقسیم می شوند، مثل زیررده (Subclas)، زیرراسته (Suborder) و … نامهای جنس و گونه همراه با هم به نام علمی یک موجود زنده خاص اشاره می کنند، مانند خرس خاکستری یا درخت سیب.

گونه های زالو

نام برای همه اجزایش با حروف بزرگ شروع میشود ولی نام گونه باید با حرف کوچک باشد، مثل خانواده Glossiphoniidae جنس Glossiphonia گونه complanata.

مطمئن ترین نمونه ها برای بررسی Taxonomy زالوها جمعیت های Topotype نمونه ای گیاهی یا حیوانی برگرفته از یک منطقه که جایگاه اصلی آن گیاه یا حیوان در نظر گرفته می شود، می باشند.

چون این روش هنوز کاملا فراگیر نشده است در حال حاضر تعداد فامیل ها و یا زیر مجموعه های آنها را نمی توان نهایی فرض نمود. فعلا تنوع گونه ها را به 4 Clade عمده تقسیم کرده اند: گونه های دارای خرطوم که از خانواده های Glossiphoniidae و Piscicolidae هستند؛ آرواره داران که ازHirudinea forms ها هستند و گونه های صیاد و طعمه خوار که متشکل از Erpobdellidae foms هستند.

دو گروه اخیر گونه های خواهری هستند که اغلب بخاطر این که هردویشان خرطوم ندارند؛ به نام Arhynchobdellia خوانده می شوند.

در میان آنها گروه کوچکی از زالوهای دریایی و آب شیرین گرمسیری از خانواده Ozobranchidae می باشد که موقعیت Taxonomy آنها در میان گونه های بدون جد مشترک Paraphyletic بخوبی روشن نیست که در گذشته جزو Rhynchobdellidea ها طبقه بندی شده اند.

زالوی طبی

براساس آخرین فرضیه های شجره شناسی مولکولی می توان بیان نمود که زالوها اساسا گونه های بی مهره ای با منشأ آب شیرین هستند که تعداد اندکی از آنها قادر شده اند که خود را با محیط خشکی و یا دریایی سازگار نمایند.

در بررسی های انجام شده تاکنون تعداد گونه های شناخته شده در آبهای شیرین ایران و دریای خزر به بیش از ۴۰ گونه می رسد که اغلب تا سطح گونه و برخی تا سطح جنس شناسایی شده اند، ۵ راسته، مجانا و بیش از ۴۰ گونه. در حالی که تفکیک و شناسایی گونه های زالو به آسانی صورت می گیرد.

در طی صدسال اخیر طبقه بندی زالوها چندین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و محققین هنوز به نظریه واحدی دست نیافته اند.

اغلب محققین تمام زالوهای آب شیرین را به 17 خانواده تقسیم نموده اند که خانواده های Erpobdellidae ،Piscicolidae، Glossiphoniidae،Hirudinidea وHaemopidae واجد بیش از ۷۵٪ گونه های زالو می باشند.

زالوهای اب شیرین

از نظر اصطلاحی Term inology باید گفته شود که زالوی طبی جزو انگلها نیست. اصطلاح vermis که قبلا برای آن به کار می رفت، اکنون با Annelida= Annelid کرم حلقوی جایگزین شده و لذا با کرم خاکی خویشاوند قلمداد می شود.

از دید Toxonomy، بسیاری از محققین شاخه های کرمهای حلقوی Annelida را در سه رده قرار داده اند : رده Polycheata فاقد کمربند تناسلی، واجد تارچه (Chatae) برروی پانماها، رده Archiannelidae اپیدرم مژه دار- بدن فاقد پیچیدگی و احتمالا در حال تحلیل رفتگی (Degeration)، رده Clithllata واجد کمربند تناسلی، فاقد پانما (Parapodia) که زیررده یا راسته ای بنام Hirudinea را شامل می شود.

Hirudinea دارای دو زیر گروه Acanthobdellidea شامل ۲خانواده، ۲جنس و ۲ گونه و Euhirudinarai شامل 2 گروه هستند که گروهی دارای خرطوم بیرون زننده برای تغذیه هستند که در راستای Rhynchobdellie قرار می گیرند و گروهی که واجد حلق و آرواره (بعضی گونه ها فاقد و مستند) بنام Arhynchobdellea است. زالوها Annelidهایی هستند که هر دو اندام ما و تارچه در ساختار تشریحی آنها کاهش یافته است.

زیررده در بعضی منابع رده گفته شده که بسیار تناقض آمیز می باشند. Hirudinea، دارای ۴راسته Acanthobdellidea، Rhynchobdellida، Gnathobdellida ،Pharyngobdellida می شود.

زالوهای Subclass (زیررده) Hirudina شامل ۶۷۶ گونه اند حدود ۴۸۲ گونه ساکن آب شیرین، ۱۰۲ گونه آن در آب زی و ۹۲ گونه خشکی زی هستند.

شجره شناسی مولکولی

راسته Acanthobdellide از نظر فیلوژنی بین کم تاران Oligochatae وHirudina قرار دارد، زیرا ویژگیهای هر دو را دارا است.

این راسته دارای خانواده های Acanthobdellidea با ویژگیهای راسته با یک جنس Acanthobdellellia که یک گونه از آن در سد مهاباد يافت شده و خانواده Paracanthobdellidae شامل جنس Paracanthobdella و گونه Livavow که در آب های ساحلی دریاچه سد مهاباد یافت شده است.

گونه های زالو دراین جنس انگل خارجی بالای دمی ماهی سالمون در سیبری و اروپا می باشد و گونه Peledina که در دریای خزر و رودخانه های اوب وینی سئی و سایر رودخانه ها بر روی ماهیان خاویاری زیست می کند.

راسته Rhynchobdellida که دارای 2 خانواده Glossiphoniidae و Piscicolidae می باشد. خانواده Glossiphoniidae یا زالوهای پهن شامل بزرگ ترین و کوچکترین زالوهایی هستند که تاکنون تفسیر شده اند. شامل ۲۵جنس و ۲۰۸ گونه می باشد (۱۳ گونه از این خانواده در ایران یافت شده اند.)

زالوهای پهن

همه آنها ساکن آب های شیرین هستند که جنس های معروفی مثل جنس Glossiphonia گونه های زالو به نام Concolor، complanta، heteroclite، sp ؛ جنس Hemiclepsis ، گونه marginata  جنس Abogbssphonia  گونه alboglossphonia heteroclite ؛ جنس placobdellaگونه costata؛ جنس Therom yzon گونه های affinis ، tessulatum،  masculosum و جنسHebbella گونه stagnalis که انتشار جهانی دارد و در تمام قاره ها به جز استرالیا و قطب جنوب دیده شده و در آبگیرهای استان کرمانشاه (ثمیک و نور آباد) وجود دارد.

خانواده های Piscicolidae و Ozobranchidae دوگروه خواهری از راسته Rhynchobdellida هستند. خانواده Piscicolidae(از این خانواده ۶گونه در آب های شیرین و دریای خزر یافت شده است. شامل ۱۷ جنس و ۱۵۷ گونه اند، از جمله جنس Limnotrachelobdella گونه های taimeni، sinensis، turkestanica و torquata که در آب های کم عمق سد مهاباد يافت شده است.

جنس Cystobranchus گونه های fasciatus، truncata، respirans که نمونه هایی از این گونه در روی سیاه ماهی رودخانه زاینده رود ثبت شده است.

mammiliatus، جنس piscicola گونه های geomttra ،volgensis که دارای بیشترین انتشار در ماهیان آبهای شیرین ایران است fadejewi؛ جنس Codonobdella گونه truncata ؛ جنس Caspibdbdella گونه های tuberculata که در سواحل غربی قسمت میانی دریای خزر یافت شده است.

fadejewi در قسمت شمالی دریای خزر بر روی تاس ماهی اوزون برون، كلیكا، سیم، گل آذین ماهیان، آترینا، سوف و گل ماهی و در قسمت جنوب دریای خزر بر روی سوزن ماهی دریایی نیز دیده شده است.

زالوهای دریای خزر

خانواده Ozobranchidae جنس ozobranchus ، که حدس زده می شود یک گونه از این جنس به نام branchitus در ایران زیست می کند. راسته Gnathobdellida، شامل خانواده Haemadipsidae جنس های معروف شامل جنس Haemadipsa و جنس philobbella می باشند.

خانواده Hiruinidae دارای ۱۷جنس و ۶۴ گونه است که گونه آن در آبهای شیرین ایران یافت شده اند. جنس های معروف شامل limnobdellam acrobdella , Hirudinaria , Hirudo و Herpobdella=Erpobdella می باشند.

جنس Hirudo در آبگیرها زیست کرده و از خون انسان، قورباغه و گاو تغذیه می کنند و شامل گونه های orientalis=medicinalis می شوند.

معروف ترین گونه این جنس، Lmnatis شامل گونه nibtica این گونه های زالو می تواند پوست قربانی خود را سوراخ کند و اگر به همراه آب نوشیده شود، به مخاط نرم و عضلانی دهان، حلق، نای و حفره های بینی حمله می کند.

این هجوم سبب درد و خونریزی کوچکی می شود که ممکن است طولانی شده و آسیب های آن را جدی تر نماید، به حدی که ممکن است منجر به مرگ شود. این گونه به فراوانی در سوریه و لبنان زیست می کند و در طول پاییز اغلب قاطرها و اسبها را آلوده می کند و عوارضی مانند خونریزی های سطحی و یا خونریزی از بینی و دهان را باعث می شود.

زالوهای صید شده

این گونه های زالو در چشمه های کرمان گزارش شده است. گونه قلم نمونه های صید شده از سلطان آباد کرمانشاه به طول ۴۲ تا ۶۰ میلی متر و بیشترین عرض ۱۱ میلی متر می باشد.

خانواده Haamopidae شامل ۳ جنس و ۱۷ گونه است از جمله جنس Haemopis گونه هایش شامل گونه sanguisuga زالوی اسب در استان کرمانشاه به طول ۴۰، عرض 8/3 و قطر بادکش خلفی ۳ میلی متر بوده است و گونه حنفی grandis می باشد. راسته Pharyngobdella شامل خانواده Epbelliae می شود.

خانواده Erpobdellidaeشامل ۱۰ جنس و ۶۹ گونه (۱۰ گونه در آبهای شیرین ایران یافت شده اند.) از جمله جنس Erpobdella شامل گونه otorhta فراوانترین گونه در رودخانه ها، جوی های دریاچه ها و گودالهای سنگریزه ای است که در بسیاری از چشمه های مناطق لرستان، اراک و اصفهان گزارش شده است.

گونه lineata، گونه nigricolis ، گونه testacea، جنس Dina شامل بیش از ۱۰ گونه از جمله: گونه farsa (که در دشت ارژن زالوهای جوان در عمق ۲۰ سانتی متری زیر آب یافت میشوند.)

گونه lineata(بیشترین فرم موجود در ایران بخصوص در مناطق مختلف استان کرمانشاه)؛ گونه concolor، گونه stschegolewi ,rica ، گونه lineata lineata.

خانواده Herpobdellidae شامل جنس های: Archaeobdella گونه esmonti (این گونه در هر2 بدنه آبی دریای خزر انتشار دارند. در قسمت های شمالی دریای خزر در مناطق کم عمق تا ۶ متر زیست می کند. در قسمتهای جنوبی و میانی دریای خزر در اعماق قابل ملاحظه نیز دیده می شود.)

زیر رده Branchiobdellida شامل خانواده Branchiobdellidae (شبه زالو)، شامل جنس Branchiobdellida شامل گونه های hexodonta (در استخرهای پرورش مرکز تحقیقات پل آستانه رشت گزارش شده است) و گونه kozarvi در دریاچه سد ارس آذربایجان غربی گزارش شده است.

زالوهای ریزخوار

بطور کلی تمام گونه های زالو ریزه خوار، گندیدہ خوار، خونخوار و برخی گوشت خوار هستند. در آبهای شیرین، شور، کم عمق، مرداب ها، زیر صخره ها، باتلاق ها و بعضی خاک های مرطوب با تنفس پوستی و گاهی دوزیست زندگی می کنند.

ترجیحا نور گریز، شب رو و شب شکار هستند، تاریکی دوست، اما روشنایی آنها را فلج نمی کند. فیزیولوژی و بیوشیمی زالوها مملو از رخدادهایی است که فقط ویژه زالوها است.

اکولوژی گونه های زالو بخصوص زالوهای آب شیرین

زالوهای گوشتخوار و خونخوار

انتشار و فراوانی گونه های زالو معمولا بوسیله ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، ترکیب بستر، نوع آب جاری یا ساکن، عمق آب، و اندازه و نوع بدنه آبی، سختی و PH، دما، اکسیژن محلول، کدورت، انواع آلودگی آب و … (عوامل غیرزنده محیطی) و زیست شناختی (عوامل زنده محیطی) محیط آنها تعیین می شود، زیرا این موجودات به نیازمندی های محیط خود بسیار حساس می باشند.

یکی از مهم ترین فاکتورهای اکولوژیکی در انتشار و فراوانی زالوها امکان دستیابی به شکار در هر ۲ گروه شکارچی و خونخوار می باشد. به طور کلی فراوانی و تنوع زالوها در منطقه ساحلی زیستگاه هایی مانند آبهای راکد که گیاهان آبزی غوطه ور در آنجا توسعه یافته اند، بیشتر است.

در چنین مکانهایی عمق آب زیاد نبوده و شفافیت آب بالا است و نور کمابیش به بستر آب نفوذ می کند. در آبهای عمیق زالوها کمتر یافت می شوند، زیرا در این آبها رویش های گیاهی کاهش یافته و محل های مناسب برای استقرار زالوها محدودتر است.

در این آبها به طور عمده زالوهایی زیست می کنند که رژیم تغذیه ای شکاری داشته و از بی مهرگان آبزی به عنوان طعمه استفاده می کنند.

زالوهای خشکی معمولا روی زمین بوده و به ندرت روی شاخ و برگ در جنگل های مرطوب و بارانی دیده می شوند؛ اما در جنگل های خشک تر این زالوها ممکن است در مکان های با رطوبت بیشتر یافت شوند.

زالوهای خشکی

اغلب گونه های زالو وارد آب نمی شوند و نمی توانند به مدت طولانی شنا کند. در آب و هوای خشک برخی گونه ها در خاک نقب می زنند و در این حفره ها می توانند برای چندین ماه حتی در فقدان کامل آب زنده بمانند.

در این شرایط بدن منقبض شده و سخت می شود؛ بادکش ها غیرقابل تشخیص و پوست بطور کامل خشک می شود. اما با ریختن چند قطره آب روی این زالوها در عرض ۱۵ دقیقه به شکل کاملا فعال ظاهر می شوند. در حدود ۱۵٪ از زالوهای شناخته شده در محیط دریایی اقیانوس ها، خلیج ها و .. زیست می کنند.

زالوهای آب شیرین ترجیح میدهند در آبهای آرام یا با جریان کند زندگی کنند؛ اما گونه هایی در نهرهایی با جریان تند نیز یافت می شوند. برخی گونه ها دوزیست اند و در هر2 زیست گاه های آبی و خشکی مشاهده شده اند. گونه هایی نیز غار زی می باشند.

زالوهای خانواده Glossiphoniidae در آبهای شیرین زیست می نمایند و از بی مهرگان کرم های آبزی، حلزونها، لاروهای حشرات و سخت پوستان و برخی مهره داران دوزیستان، ماهی، خزندگان آبزی، لاک پشت و پرندگان آبزی تغذیه می کنند.

اعضای خانواده Piscicolidae که خونخوار هستند، در محیطهای آب شیرین، لب شور و دریایی زیست کرده و به سخت پوستان، ماهیان و لاک پشت های آبی حمله می کنند. گونه های خانواده Hirudinidae در آبهای شیرین یافت می شوند و از خون پستانداران و انسان تغذیه می نمایند.

اعضای خانواده Haemopidae در آب شیرین و یا محیط های مرطوب یا بندرت خشک دیده می شوند؛ همه چیز خوارند و از سخت پوستان، لارو حشرات، حلزون ها و کرم ها تغذیه می کنند. اعضای خانواده Erpobdellidae در آب شیرین زیست نموده؛ همه چیز خوار هستند و انواع مختلف سخت پوستان، لارو حشرات، حلزون ها و کرم ها را بصورت کامل می بلعند.

فون زالوهای اب شیرین

یکی از عوامل مؤثر بر انتشار زالوهای آب شیرین غلظت کلسیم آب می باشد. دریاچه ها را از نظر غلظت کلسیم می توان به سه گروه تقسیم نمود:

1) آب سخت با غلظت حدود ۲۰ تا ۲۴ میلی گرم بر لیتر

۲) آب با سختی کم با غلظت ۱۴ تا ۲۰ میلی گرم بر لیتر

3) آب سبک با غلظت ۶ تا ۱۴ میلی گرم بر لیتر.

بدنه های آبی کوچک دارای فون زالوهای متفاوتی نسبت به بدنه های آبی بزرگ می باشند؛ حتی اگر غلظت کلسیم آنها تقریبا مشابه باشند.

Fauna یک لغت لاتین می باشد که از کلمه؛ Fanus به نام خدای جنگل یا God of the wood گرفته شده است که می توان آن را چنین تعریف نمود، به ترکیب (Composition) یا مجموعه گونه های جانوری یا جانوران هر تاکسون (هر واحدی که در علم طبقه بندی زیست شناختی استفاده می شود = Taxon) در یک منطقه با محدوده مشخص جغرافیائی فون گفته می شود.

در واقع فون، جانوران مربوط به یک منطقه یا یک کشور یا یک دوره زمانی را شامل می شود. زیستگاه زالوها تا حد زیادی به فراوانی غذای ترجیحی آنها وابسته است. انتشار زالوهای خونخوار تابع انتشار میزبانهای آنها است، درحالی که انتشار زالوهای گوشت خوار که از دامنه غذایی متنوع تری برخوردارند؛ به متغیرهای فیزیکی و شیمیایی محیط آنها بیشتر وابسته است.

سازگاری در گونه های زالو

۱) شکل بدن

بدن زالو بصورتی از طرف پشتی – شکمی پهن و دراز گردیده که بخوبی برای زندگی در آب سازگار شده است. فقدان اعضای ضمیمه خارجی باعث می شود که برای جابجایی در محیط آب با مقاومت زیادی از طرف این محیط روبرو نشوند.

۲) مایع مخاطی

غدد مخاطی اپیدرمی، مایع مخاطی را به صورت لایه ای نازک روی سطح ترشح می کنند. این مایع مخاطی مانع خشک شدن بدن زالو بویژه زمانی که روی زمین یا در معرض هوا حرکت می کند، می شود و همین طور اصطکاک بدن را با زمین و حتی آب، کاهش می دهد.

از همه مهم تر اینکه تبادلات گازی بین بدن و محیط از طریق این مایع مخاطی باعث می شود که در بسیاری از گونه ها، این مایع هم نقش ریه و هم آبشش را بازی می کند .

۳) بادکش ها

 ۳) بادکش ها

اندام هایی جهت اتصال زالو هستند و به کمک آنها محکم به بدن میزبان می چسبد. بادکش ها به عنوان اندام های جابجایی هم استفاده می شوند. فقدان زواید پا مانند و تارچه ها در بسیاری از انواع زالو سبب می شود که میزبان وجود زالو را به عنوان یک انگل خارجی به سهولت احساس نکند.

۴) آرواره های داسی شکل

۵) حلق مکنده مکشی

مجزا از بادکش عمومی قدامی و خلفی دارد. یکی از تفاوت های مکش حلق با بقیه ی مکش های زالو تناوب مکش حلق و مداوم بودن مکش عمومی می باشد.

۶) Hindi

این ماده از لخته شدن خون جلوگیری و جریان پیوسته ای از خون را برای خوردن زالو فراهم می سازد. خفاش های خونخوار، کرم های قلابدار و حتی انواع پشه های خون خوار مثل آنوفل هم ماده مشابهی ترشح می کنند؛ اما برای درمان استفاده نشده اند.

۷) چینه دان

وعده های غذایی زالو کم و با فاصله هستند و تغذیه در زالوها پدیده ای اتفاقی و نامنظم است. حتی بعضی گونه های زالوهمیشه به میزبان خود متصل باقی می مانند.

۸) هضم آهسته

۸) هضم آهسته

برخی زالوها برای زندگی و رشد به بیش از دوبار تغذیه در سال نیاز ندارند، و به همین علت دارای آنزیم های هضمی با فعالیت کم و آهسته هستند. شاید بخاطر همین بعضی از سموم گوارشی خیلی دیر روی آن اثر می کنند. این آهستگی مصرف مرا به یاد باکتری ایجاد کننده بیماری سل می اندازد.

زیرا این میکروب آن قدر آهسته زیست می کند که بسیاری از آنتی بیوتیک ها نمی توانند بسرعت جذب آن شوند، بنابراین درمان این بیماری برای طب نوین که وابستگی زیادی به آنتی بیوتیک ها دارد بسیار مشکل است.

۹) لوله های مویین اپیدرمی

شبکه ای وسیع از این لوله ها از حفره بدنی به اپیدرم نفوذ می کنند. این لوله ها به کمک مایع مخاطی علاوه بر رفع نیاز تنفسی سایر تبادلات شیمیایی را برای زالو امکانپذیر می نمایند.

۱۰) زیستگاه گونه های زالو

ویژگی های زیستگاهی زالو نیز نوعی سازگاری با زندگی انگلی اش محسوب می شود. تمایل زالوها به آبهای کم عمق نیز آنها را قادر می سازد که زیر الوار، سنگها و … ساکن شوند.

۱۱) چشم ها

به زالوها این امکان را می دهند که از موارد خطر اجتناب و شکارشان را بهتر پیدا کنند.

۱۲) هرمافرودیتیسم

دو جنسی بودن زالوها تولید مثل آنها را دو برابر می کند.

۱۳) پیله گذاری

رشد جنین زالو را مانند حصاری سرشار از غذا تسهیل می کند.

پیله گذاری زالو

نقش زالوها در زنجیره های غذایی

زالوها با توجه به تنوع زیستی و توزیع وسیعی که دارند، حلقه ای مهم در زنجیره غذایی بحساب می آیند. زالوهای شکارچی معمولا دومین مصرف کنندگان هستند که گیاه خواران و پوده خواران را می خورند. این ها معمولا هرچه را که بتوانند با آرواره هایشان بگیرند، می بلعند.

برای این کوچولوهای زیبا انسان نیز در هرم غذایی قرار می گیرد. زالوهای انگل پستانداران و زالوهایی که از مایعات بدنی شکار خود مثل کرم های خاکی تغذیه می کنند، به طور کامل niche های زيستخوان = موقعیت و نقش یک جانور در محيط. مثل زيستخوان تغذیه ای، عملکردی متفاوتی دارند.

روشهای حفظ حیات

زالوها ابزار تدافعی فراوانی برای ممانعت از صید شدنشان دارند. معمول ترین شکل دفاع، اختفا است. آنان شب زیست هستند و برخی در آب های با کدورت زیاد زندگی می کنند. بعضی زالوها در برابر صیادانشان واکنش فیزیکی نشان می دهند. آنان می توانند محکم به محل بچسبند و یا در محل خود پهن شوند؛ گره دار شوند؛ چروکیده شوند؛ چنبره بزن پیله شان را استتار کنند.

تحمل زالوها به آلودگی محیط

زالوها مقاومت بالایی به آلودگی نشان می دهند، گرچه هیچ وقت به عنوان گونه های شاخص کیفیت و آلودگی محیط های آبی و … طبقه بندی نشده اند، اما برخی زالوها که ویژه آب های آلوده هستند، در مناطق آلوده رودخانه ها به نسبت مناطق پاک رودخانه بیشتر مشاهده می شوند.

زالو و الودگی محیط

بسیاری از زالوها آلودگی زیر حد مجاز و غیر معمول را تحمل می کنند و گونه هایی نیز بر عکس بسیار حساس هستند. خلاصه این که زالوها معمولا در بخش های کمتر آلوده شده آب های جاری یافت می شوند، ولی اغلب قادر به زندگی در نواحی آلوده شده نیز هستند. آنان خصوصا به محیط های غنی از مواد آلی، آلودگی نفتی، سولفات مس و اکثر آفت کش ها از جمله D.D.T مقاوم هستند.

زالوها می توانند خود را با غلظت های به نسبت بالای سرب محلول در آب سازش دهند، ولی مقاومت زیادی به روی محلول در آب ندارند و مواد سمی موجود در نفت در درازمدت سبب از بین رفتن بسیاری از آنها می شود.

پایداری زالو در محیط های خشکی می تواند توضیحی برای این تحملها باشد. یعنی زالوها می توانند به طور غیر فعال در برابر آلاینده ها و مواد سمی موجود در آب مقاومت کرده و سپس فعالانه به مناطق کمتر آلوده شده آب مهاجرت کرده یا از آب خارج شده و وارد محیط های مرطوب و یا حتی خشک شوند.

تقریبا تمام گونه های زالوها می توانند در آب های به نسبت آلوده با تغذیه از کم تاران آبزی و لارو دوبالان Diptera بقای خود را حفظ نمایند. این طعمه ها به عنوان معیار آلودگی آب طبقه بندی شده اند و می توانند در تراکم های بالا در آب های آلوده زیست نمایند.

تغذیه زالو

زالوهای مقاوم به آلودگی می توانند از تراکم این موجودات خصوصا در نزدیکی بخش های آلوده شده رودخانه سود ببرند، بنابر این لذا زالوها شاخص اولیه مناسبی جهت ارزیابی آلودگی نیستند، اما می توانند شاخص ثانویه خوبی باشند.

برخی زالوهای جنس Hirudo برای سنجش آلودگی آب مناسب تر هستند، زالوهای ملی به دلیل حساسیت بالا و امکان زندگی در شرایط آزمایشگاهی شاخص مناسبی برای سنجش آلودگی و مسمومیت آب و نیز مطالعات دارویی و سم شناسی می باشند، بطور کلی پاسخهای اجتنابی زالوهای طبی به عنوان روشی برای سنجش کیفیت آب استفاده می شوند، در حالی که پاسخهای فیزیولوژیکی در اندازه گیری میزان آلودگی و مسمومیت آب بکار می روند.

زانوهای انگلی / انگل های زالو

زالو یک انگل دوره ای است و می توان از آن به عنوان یک مثال کلاسیک ازبک انگل در علم زیست شناسی نام برد، اما انگل هایی هم هستند که به ز الوها هجوم می آورند. زالوها گرچه بیشترین ناقلين شناخته شده برخی انگل های خونی هستند، اما می توانند میزبان های اولیه خوبی نیز باشند.

کرم های Termatod معمول ترین مثال ها هستند که اغلب توسط زالوهای درشت خوار بلعیده می شوند. برخی از این کرم ها به داخل پوست زالو نفوذ می کنند. این جانور برای کرم های پهن وNematod ها نیز می توانند ناقل باشند.

معمول ترین انگل های خون، جنس Trypanosoma گونه percae و در درجه بعد ، گونه diemyctylic هستند که بین ماهی ها و دوزیستان با کمک زالوها انتقال می یابند. انگل های داخلی دیگری که اختصاصا و یا غیر اختصاصی زالو را آلوده می کنندة Entamoeba aulastomi و Entamoeba ranatum می باشند.

زالوهای انگلی

زالوها می توانند ناقل تک یاختگان دیگری مانند Haemaogregarnica stepanowiنیز باشند. نوزادهای انگلی دیگری که ممکن است در زالوها دیده شوند نوزاد Cestodaهایی هستند که Cysticercoid آنها دارای قلاب هایی است که بصورت حلقه وار قرار دارند همچنینHymenolepis paravular . زالوهای موجود در زمین های شلتوک manillensis در فیلیپین، نقش مهمی در انتقال عامل بیماری طاعون گاوی بازی می کنند.

زالوهای خشکی در جاوه اندونزی ناقلین تاژکدارانی بنام Herpetomonas هستند که زخم های قانقاریایی ایجاد می نمایند. صد البته تاکنون زالوی طبی از همه این قضایا مبری است. زمانی زالو درمانی آنچنان معمول بوده که پزشکان خود را زالو می نامیدند!

دفع کننده های زالو:

به رغم آزمایشات متعددی که انجام شده، تاکنون هیچ ماده مؤثری برای دفع زالو شناخته نشده است؛ فقط مخلوطی از روغن زیتون، حشره کش های قوی، آب میوه و استفاده از لباس های غیرقابل نفوذ تنها راه دفع زالو هستند.

دسته بندی زالو درمانی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت