انواع کلنی زنبور

کاربر ۱۰کاربر ۱۰
2,168 بازدید
کلنی

کلنی شروع کننده با سوراخ پرواز

این گونه کلنی شروع کننده کندوهایی هستند که ممکن است یک طبقه یا دو طبقه بوده و فاقد ملکه زنبورعسل می باشند.

یک طبقه

کندوی پر جمعیتی را انتخاب و پس از خارج کردن ملکه و یتیم کردن آن، با شربت شکر ۵۰ درصد آن را تغذیه می کنیم. تمام شان های محتوی تخم و لارو آن را خارج و در کندوی دیگری قرار میدهیم و فقط شانهای محتوی زنبورهای در حال تولد در آن نگهداری میشوند. ضمنا مقداری هم زنبورهای جوان پرستار از سایر کلنیها گرفته و به آن اضافه میکنیم.

در وسط این کندو قابی حاوی گرده گل قرار داده و در مجاور آن نیز فضایی برای قرار دادن یک قاب سلول ملکه منظور می کنیم. حدود ۲۴ ساعت بعد، یک قاب سلول پیوند شده ملکه ای که شامل ۴۵ سلول میباشد را در فضای منظور شده مجاور قاب گرده گل قرار میدهیم.

در صورتی که این کندوی شروع کننده خیلی خوب آماده شده باشد می توانیم در قاب سلول ملکه (شامل ۹۰ سلول) در طرفین قاب گرده گل قرار دهیم. سلول های پذیرفته شده را حدود ۲۴ ساعت بعد به کلنیهای خاتمه دهنده منتقل و در صورت لزوم سری جدید سلول های پیوند شده به کلنی داده می شود.

مجموعا تا سه مرتبه می توان سلول های پیوند شده ملکه را در این گونه شروع کننده ها قرار داده و پس از پذیرفته شدن، آنها را به کندوهای خاتمه دهنده منتقل و پس از خاتمه عملیات باید ملکه کندو را به آن معرفی کرد.

دو طبقه

کندوی پرجمعیت دو طبقه ای است که ضمن يتيم کردن و شربت دادن به آن، سازماندهی قابها در طبقه فوقانی مانند کندوی شروع کننده یک طبقه می باشد ولی در طبقه اول (بدنه اصلی) قاب های خالی و یا قاب های حاوی عسل در کنار بدنه و در وسط نیز قاب های حاوی شفیره مسن با زنبورهای در حال تولد قرار داده می شوند.

مزیت این نوع شروع کننده این است که اولا جمعیت بیشتری از زنبورهای پرستار جوان در آن مستقر می شود. ثانيا زنبورهای صحرایی یا چراکننده در طبقه تحتانی (بدنه کندو) مستقر شده و در عملیات ساخته شدن سلولهای ملکه در طبقه دوم مداخله نمی کنند. مجموع این نوع کندوها موجب پذیرش بهتر و بیشتر سلول های پیوند شده ملکه می گردند.

کلنی های خاتمه دهنده سلولهای پذیرفته شده ملکه

کلنی های خاتمه دهنده

کندوهای خاتمه دهنده را می توان به اشکال مختلف تشکیل و سازماندهی کرد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

خاتمه دهنده های دو طبقه با ملکه

کندوی دو طبقه بسیار قوی و پر جمعیتی را انتخاب و بین طبقه اول و دوم یک شبکه ملکه قرار داده و ملکه را در طبقه تحتانی و زیر شبکه محدود می کنیم. هم چنین در طبقه پایین فقط قابهای محتوی زنبورهای در حال تولد و قابهای خالی برای تخم گذاری ملکه قرار داده میشوند.

تمام قاب های محتوی تخم و لارو زنبورعسل به طبقه بالا منتقل می شوند ولی ترتیب قرار گرفتن قابها در طبقه فوقانی به شرح زیر می باشد. روز (یا ع) -لم – گ – س م ج -لج- ل م (یا ش) – س م م – س م م

توضیح علایم اختصاری

ز- قاب زنبور نزدیک به تولد یا در حال متولد شدن

ع- قاب عسل روباز

الم – قاب محتوی لاروی مسن

گ- قاب محتوی گرده گل

س م ج- قاب محتوی سلولهای ملکه جوآن که از شروع کننده آورده می شوند.

الج – قاب محتوی لارو جوان

الم (یا ش) – قاب محتوی شفیره یا زنبورهای نزدیک به تولد

س م م – قاب محتوی سلولهای ملکه که درب آنها بسته شده اند.

قابهای لاروهای جوان و گرده گل باید نزدیک به قاب سلولهای پیوند شده ملکه باشند که تجمع زنبورهای پرستار در این محل باشد. لازم به تذکر است که چند ساعت (معمولا ۲۴ ساعت قبل از انتقال سلول های پذیرفته شده ملکه) از شروع کننده به این کند و باید کندوی خاتمه دهنده فوق الذکر را سازماندهی کرد و با شربت شکر ۵۰ درصد تغذیه کرد.

در این نوع خاتمه دهنده می توان هر ۴۸ ساعت یک بار، یک قاب سلول ملکه که حاوی ۴۵ سلول می باشد از شروع کننده به آن انتقال داد و در بین قابهای گرده گل و لارو جوان مستقر کرد و قاب سلول قبلی را به طرف پهلوها انتقال داد. هم چنین باید هر هفته یک بار قابهای محتوی لارو جوان را از طبقه پایین به طبقه بالا منتقل و تجدید سازمان کرد.

سلول های کامل شده ملکه را باید از روز نهم بعد از پیوند از کندوهای خاتمه دهنده خارج و به کندوهای پرستار و یا به انکوباتور منتقل کرد و در روز دهم آنها را در کندوهای جفت گیری قرار داد. ملکه های باکره در روزهای یازدهم و دوازدهم بعد از پیوند متولد خواهند شد.

خاتمه دهنده سه طبقه با ملکه

خاتمه دهنده سه طبقه با ملکه

این گونه خاتمه دهنده مشابه نوع دو طبقه است با این تفاوت که سه طبقه بوده و در بین طبقه اول (محل فعالیت ملکه) و طبقه سوم (محل خاتمه یافتن عملیات ساختن سلول های ملکه) یک طبقه حاوی قابهای عسل و یا قابهای خالی قرار داده میشود. ضمنا زنبور بیشتری در این کندو ریخته می شود.

مزایای این کندو این است که اولا فضای بیشتری داشته و مقدار بیشتری زنبور پرستار را می توانیم در آن جای دهیم. ثانيا اگر شهد گل در جریان باشد در طبقه دوم ذخیره و محدودیت فضایی ایجاد نمی شود. ثالثا فاصله بیشتری بین ملکه و منطقه ساختن سلول های مصنوعی ملکه ایجاد می گردد و بالاخره عسل بیشتری در اختیار کلنی قرار می گیرد.

کلنی های خاتمه دهنده بدون ملکه

الف) یک طبقه

این گونه کندوها دقیقا مثل طبقه دوم خاتمه دهنده های با ملکه است. ولی باید هر هفته آن را تجدید سازمان کرد و از کندوهای دیگر به آن زنبور و قابهای لارو اضافه کرد.

ب) دو طبقه

مثل خاتمه دهنده دو طبقه با ملکه است. با این تفاوت که ملکه ندارد و زنبور زیادتر از یک منطقه در آن جای داده میشود. ضمنا شبکه ملکه بین دو طبقه قرار داده نمیشود.

ج) سه طبقه

این کلنی نیز مثل دو طبقه است. با این تفاوت که سه طبقه بوده و بین طبقه دو و سه، یک طبقه عسل و شانهای خالی قرار داده میشود و گنجایش بیشتری برای زنبور و ذخیره عسل دارد.

کلنی های شروع کننده – خاتمه دهنده

این کلنیها سلول های پیوند شده ملکه را نه تنها شروع کرده بلکه خاتمه نیز می دهند. به عبارت دیگر سلولهای پیوند شده از ابتدا تا انتهای کار در داخل این کلنیها قرار دارند.

شروع کننده – خاتمه دهنده برای زنبوردارانی مناسب هستند که قصد پرورش تعداد کمی ملکه را داشته باشند.

ممکن است با ملکه یا بدون ملکه سازماندهی شوند. کلنیهای شروع کننده – خاتمه دهنده با ملکه این گونه کندوها دقیقا مثل کندوهای خاتمه دهنده با ملکه هستند. ولی تفاوت اصلی در این است که سلولهای ملکه را بلافاصله بعد از پیوند در آنها قرار داده و تا روز نهم در آنها نگهداری می کنند. به عبارت دیگر عملیات شروع و خاتمه ساختن سلولها در آنها انجام می گیرد.

کلنی های شروع کننده – خاتمه دهنده بدون ملکه

این نوع کندوها نیز عینا مانند شروع کننده های یک طبقه هستند. ولی با توجه به این که سلولهای پیوند شده ملکه تا پایان روز نهم بعد از پیوند در آنها باقی می مانند لازم است هفته ای یک بار تجدید سازمان شده و مقداری زنبور جوان پرستار نیز به آنها اضافه کرد. در این نوع کلنیها می توان هر ۳ یا ۴ روز یک قاب سلول ملکهی پیوند شده را در آنها قرار داد وقابهای قبلی را به طرف پهلوها منتقل کرد.

انکوباتور

انکوباتور

در مواقعی که زنبوردار تعداد زیادی ملکه پرورش می دهد لازم است از روز ششم، بعد از پیوند که درب سلولهای ملکه بسته می شوند، در محلی محفوظ نگه داشته شوند تا روز دهم یا یازدهم که به کندوهای جفت گیری برده شوند. برای این منظور می توان از دستگاه انکوباتور استفاده کرد.

انکوباتورها ممکن است برقی، نفتی و یا گاز سوز باشند ولی در مناطقی که قطع برق مدت طولانی رخ می دهد، انکوباتورهای برقی مناسب نمی باشند و حتی الامکان باید از ژنراتور برق برای استفاده کرد.

کلنی انکوباتور

در صورتی که امکان استفاده از دستگاه انکوباتور وجود نداشته باشد می توان از کلنی انکوباتور استفاده کرد. برای تشکیل کلنی انکوباتور یک کندوی سه طبقه قوی را انتخاب و ملکه آن را خارج می کنیم. طبقه پایین را از قابهای عسل پر کرده و در هر یک از طبقات دوم و سوم پنج قاب محتوی شفیره با زنبورهای در حال تولد به این ترتیب قرار میدهیم که یک قاب در هر یک از پهلوها، یکی در وسط و یکی در محل انکوباتور مخصوص نگهداری سلولهای کامل شده ملکه قاب سوم از هریک از پهلوها قرار گیرد.

در فضاهای خالی یعنی در محل قابهای ۲، ۴، ۶ و ۸ قاب های سلولهای ملکه سر بسته شده را جهت محافظت و گرم نگه داشته شدن مستقر می کنیم. این کندوها را باید مداوم با شربت قند ۵۰ درصد تغذیه و هر ۷ تا ۱۰ روز یک مرتبه قاب های خالی شده را با قاب های محتوى شفيره مسن تعویض کرد.

جدا کردن ردیف سلول های ملکه کامل شده از داخل قاب مربوطه

جدا کردن ردیف سلولهای ملکه کامل شده از داخل قاب مربوطه

در جدا کردن زهواره قاب یا ردیف سلولها از قاب باید نهایت دقت به عمل آید که آسیبی به سلولها وارد نیاید. برای این کار بهتر است قاب را روی سطح مسطحی قرار داده، سپس با فشار دادن انتهای چوب ردیف سلولها و بالا آوردن قاب در همان محل، آن قسمت را جدا سپس با ثابت نگه داشتن ردیفها، قاب را به طرف انتهای دیگر ردیف ها چرخانید و کلا ردیف را جدا کرد. پس از جدا کردن ردیف سلولها آنها را در انکوباتور قرار داده تا موقع جدا کردن سلولها و انتقال آنها به کندوهای جفت گیری فرا رسد.

جدا کردن سلول های ملکه کامل شده از روی زهواره پایه چوبی

برای جدا کردن سلولها از زهواره ها یا ردیف های چوبی باید انتهای زهواره را گرفته و انتهای دیگر آن را به محلی تکیه داد به طوری که نسبت به سطح افقی زاویه ۴۵ درجه داشته باشد. بعد به وسیله یک کارد تیغه کوتاه و تیز موم زیر سلول ها را از روی چوب از پایین به بالا بریده و جدا می کنیم.

ردیف سلول ها را که فعلا از چوب جدا شده اند روی میز قرار داده و با دقت حدفاصل آنها را می بریم تا سلول ها تک تک بریده و جدا شوند. سلولهای بریده شده در سوراخ های بلوکهای چوبی به ابعاد ۵x۱۵x۲۵ سانتی متر قرار داده میشوند.

در روی بلوکهای چوبی سوراخ هایی به فاصله ۴ سانتی متر از یکدیگر و به قطر حدود ۲ سانتی متر و عمق ۳ تا ۴ سانتی متر ایجاد شده اند که بتوانند سلول ها را برای حمل به مزرعه و انتقال به کندوهای جفت گیری در خود محفوظ نگه دارند.

دسته بندی پرورش زنبور عسل
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+926 محصولات
+1647 سفارشات تکمیل شده
+2187 کاربران
+4751 مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت