اکسیپیان ها

177
اکسیپیان

موادی را که داروهای مختلف به کمک آن ها به صور ت مورد نظر در می آید را اکسیپیان ها (Exipients) می گویند. اکسیپیان ها ممکن است از دسته مواد خشک (گرد قند) یا نرم (عصاره ها، مواد چرب) و یا از مایعات (هیدرولاها، روغن ها) و غیره باشند.